Over ons

B-Okay is opgericht op 11 juli 2011 door Marizia Ferreira.

Marizia Ferreira is geboren op 28 juli van het jaar 1971 op de Kaapverdische eilanden. Zij is al jaren werkzaam in het onderwijs en inmiddels kan zij zichzelf een ervaren leerkracht noemen die jaren in het speciaal onderwijs heeft gewerkt en in het jaar 2010 de overstap heeft gemaakt naar het praktijkonderwijs. Zij heeft tevens ervaring met het MBO. Zij heeft ruim 3 jaar les mogen geven aan leerlingen van de Entree opleiding niveau 1. De ervaringen die zij heeft opgedaan, heeft haar doen besluiten om zich vooral bezig te gaan houden met de sociaal emotionele ontwikkeling van het kind, hun participatie in de maatschappij en het verbeteren van de didactische ontwikkeling.

Vanaf 1 augustus 2021 is Marizia Ferreira ook werkzaam als ZZP-er in het onderwijs.

Zij kwam de volgende problematiek tegen:

• Gebrek aan rust en harmonie 
• Weinig tot geen motivatie 
• Gedrags- en concentratieproblemen 
• Gebrek aan sociale vaardigheden
• Gebrek aan empathie en geen realistische blik op de maatschappij
• Grote mate van onzekerheid
• Teveel aan verantwoordelijkheid (opgelegd door de omgeving waarin zij opgroeien) of juist een gebrek hieraan.
• Ongezonde leefstijl
• Niet om kunnen gaan met geld en de waarde ervan niet kennen.

Daarom besloot zij het bedrijf B-Okay op te zetten. B-Okay is een bedrijf die zich vooral richt op de sociale emotionele ontwikkeling van kinderen, jongeren en hun ouders of verzorgers.

Ouders/verzorgers worden nauw bij het proces betrokken. Ouders krijgen ondersteuning bij het opvoeden, ze worden ingelicht over het schoolsysteem in Nederland. Veel ouders weten niet hoe het systeem werkt en welke invloeden zij kunnen hebben op het leerproces van hun kind. Ze krijgen informatie over hoe te handelen bij bepaalde situaties en zij kunnen meedoen aan de activiteiten, zowel als participant als hulpouder. Zo zien zij een heel andere manier van corrigeren en omgaan met problemen.

Ouders kunnen met elkaar praten en communiceren over hun problemen en hoe om te gaan met hun kinderen, hun gedrag en hun schoolvorderingen. Indien nodig zal B-Okay de deelnemer doorverwijzen naar en/of informatie vragen bij een psycholoog en/of gedragsdeskundige. Als B-Okay merkt dat het probleem niet bij B-Okay thuishoort, zal B-Okay de ouder en het kind doorverwijzen naar andere instanties.
De resultaten van de leerlingen worden bijgehouden en verwerkt in een handelingsplan. Het plan wordt samen met ouders en het kind gemaakt tijdens het intakegesprek. Het plan wordt ook doorgestuurd naar de gemeente bij de aanvraag voor de PGB.

Doelgroep

De doelgroep van B-Okay zijn kinderen, jongeren, ouders en/of verzorgers. Kinderen en jongeren die bezig zijn zich te ontwikkelen en op zoek zijn naar rust en harmonie in zichzelf en zich niet begrepen voelen door hun omgeving. Zij lopen rond met problemen en weten er vaak geen raad mee. Hierdoor heeft B-Okay besloten om zich vooral te richten op de sociale vaardigheden, de maatschappelijke participatie en het gedrag van kinderen, pubers en ouders van gemeentes die dit het hardst nodig hebben.

B-Okay voert haar doel uit langs de volgende wegen:

  • Sociaal emotionele ontwikkeling bevorderen
  • Empathielessen
  • Projecten om leermotivatie en maatschappelijke betrokkenheid te versterken
  • Voeding en gezonde leefstijl
  • Sport en spel 
  • -Maatschappelijke begeleiding
  • Individuele begeleiding, Begeleiding in groep en Ondersteuning.
  • Agressietraining

B-Okay wil aan kinderen, jongeren en ouders laten zien dat er mogelijkheden zijn als je ervoor openstaat. Dat er hulp is en dat iedereen deze hulp en ondersteunende begeleiding kan krijgen. 
De bevindingen en de resultaten die zij boeken, zal digitaal worden bijgehouden. Ook zal er nauw contact zijn met de ouders/verzorgers, leerkrachten en anderen die zich bezighouden met de ontwikkeling van het kind en de jonge pubers, zodat deze aan kunnen geven waar en hoe het kind zich ontwikkelt. Het contact tussen deze 3 zal intensief moeten zijn.

B-Okay wil dat de aanpak die zij hanteren invloed uitoefent op de samenleving.

 Dit betekent dat de kinderen, hun ouders en/of verzorgers, bedrijven, overheden en maatschappelijke organisaties bewust zijn van hun (blijvende) rol hierin en ernaar handelen. Deze aanpak richt zich zowel op het voorkomen als het verminderen van asociaal gedrag, agressie, pesten en andere sociale achterstanden als op het vergroten van empathie, motivatie en zelfvertrouwen.